Shuyu Gao ’13
Albright Fellow 2013

Shuyu Gao
Shuyu is a senior majoring in economics.

She is a citizen of China.