Jiun-Yiing Hu ’14
Albright Fellow 2013

Jiun-Yiing Hu
Jiun-Yiing is junior majoring in neuroscience.

She is a citizen of Malaysia and Canada.