Credit: Jean-Pierre Cousin
Daily
Shot:
Thu Nov 15
A photo of Wang Bing